2, ఫిబ్రవరి 2017, గురువారం

అమెరికా తిప్పలు !


ఉద్యోగం లో చేరింది మొదలు
సొంత వారికీ బంధువయి
ఇంటికి తొందరగా వస్తేనే ! పండుగయి
పని మత్తులో చిత్తవుతుంటే

దూరంగా ఉంటె భారమని
కోరి కోరి పిలుచుకొని
తీరిక లేకుండా చేస్తూ
పది, పరక పారేస్తూ
పన్నులతో, ఫీజులతో లాగేస్తూ
ఉద్ధరించమంటారు

సొంత వారిని చూడాలని
దేశం దాటితే,  కోటి ప్రశ్నలు ?
తిరిగి రావటానికి,  ఎన్ని తిప్పలు ?
రోజుకో నిబంధనతో,  ఎన్ని చిక్కులు ?
వీసా రూపంలో,  ఎన్ని ముప్పులు ?

ఇక్కడే పెరిగిన పిల్లలను
నొప్పించలేము !
ఇది కాదు మన దేశం అని
ఒప్పించలేము  !
రేపటి రోజును మరచి
విశ్రమించలేము  !

పచ్చ పత్రం,
ఎన్ని హృదయాలు మండించిందో  !
ఎన్ని చావులను మరపించిందో  !
ఎన్ని పెళ్లిలను పరాయి చేసిందో !
ఎన్ని కుటుంబాలు విడదీసిందో !

ఉపాధికి అపాయం అనే నినాదం
గ్రహించలేదా ? విశ్వీకరణ వాదం
అంత మిగులు నీకే  ఉంటె !
ఉండవుగా  తిప్పలు ? నన్నే తేకుంటే !