13, నవంబర్ 2015, శుక్రవారం

(అ) ధైర్యం
ఎత్తు పల్లం ఉండేది గతి
కష్టసుఖం కలిగేది స్థితి
సిద్ది తోనే పోయేది మతి
ఆపైన  చేరేది  అశాంతి
అప్పుడే కావాలి  శ్రాంతి

చీకటికి ఒక  రూపం లేదు
వెలుగు అరిపోవటం తప్ప
భయం బ్రతికేది
ధైర్యం లేదన్న ధైర్యం తో కదా ?
సూర్యుడస్తమించకా !
సూర్యోధయం రాదా ?

నిన్నగా  మారె తెగింపులో
సగం ఉన్న చాలు
రేపు అనే దీపానికి
ఊపిరుధగలవు

సానకు వెరవని  వజ్రం
కొలిమిని దాటినా కనకం
విలువకు అంతుందా ?

శ్రమ తెలిసిన వాడికి
పలితంతో పనేముంది
అనుభవం గడించే వాడికి
తెలివికి కొదువె ముంది

శ్రమతో చెమట చిందితే
నుదుటి రాత చెదరదా ?
ఉన్నత లక్ష్యం నీదైతె
ఆపజయం అదిరి పడదా ?
విజయం నిన్ను చేరదా !


2 వ్యాఖ్యలు: