16, ఏప్రిల్ 2014, బుధవారం

తిమిర-సంహారంకాలానికి సారథి
రేపటికి వారధి
గ్రహాలకు ప్రతినిధి
ప్రకృతికి పెన్నిధి

వెలుగు రేఖల చైతన్యం
రాత్రికి  మిగిల్చే  శూన్యం
లోకాన్ని చేసే  ధన్యం
జాగయితే ఎంత దైన్యం?

పుడమి నుదుటన సింధూరం
స్తబ్దత పై సాగే  సమరం
పరుగులెడుతుంది రుధిరం
పారి పోతుంది శిశిరం

వెన్నేలకు ఆప్తుడు
మేఘాలకు ఆఢ్యుడు
వరుణుడికి ఆరాధ్యుడు
లోకానికి అసాధ్యుడు

తిమిరాల పరదాలు
కావేవి తన కష్టాలు
గ్రహణం తెలేదు నష్టాలు
కావవి అంతిమ ఘడియలు
అందుకే ఆదర్శం-తన చెష్టలు


వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి