9, నవంబర్ 2012, శుక్రవారం

హీరో మహేష్

(నా పద సంపదను, కవి తనన్ని  పరిక్షించుకునే ప్రయత్నం మాత్రమే ఈ కవిత)
సిని వినిలకాశంలో విరిసిన చంద్రుడు
తెలుగు హీరోలలో ఇంద్రుడు
మహేష్ నామ ధేయుడు

నటనకు నిల్లువేత్తు రూపం
తనను చుస్తే ప్రత్యర్తులకు తాపం
వారి అభిమానులకు పాపం
తట్టు కోలేని కోపం

అడ, మగ, ముసలి ముతక, పిల్ల జెల్ల తేడా లేదు
"అతడు" కనిపిస్తే ఆనందానికి హద్దే లేదు
అతని సినిమా చూడక పొతే నిదురే రాదు

TV  చానెల్స్ కు అతను వరం
అతని సినిమా లేని వారం
TRP  ఘోరాతి ఘోరం

అతనుంటే కంపెనీలకు ధన్యము
అతని తోనే వచ్చు మాన్యము
లేదంటే మిగులు శూన్యము

"బిజినెస్ మ్యాన్" గా కలెక్షన్స్ సాదిస్తాడు
"దూకుడు" గా రికార్డ్స్ లేపెస్తాడు
"పోకిరి" గా పోటీని నిలిపేస్తాడు
"ఒక్కడు" గా జైత్రయాత్ర సాగిస్తాడు

విజయం అతని మిత్రుడు
కృషి అతని ఆప్తుడు
తండ్రిని మించిన తనయుడు
కుటుంబనికి  వినయుడు
అభిమానులకు అజేయుడు

ఇంద్రుడు చంద్రుడు అని,
ఎంత పొగిడిన ఎక్కువ కాదు
నీ నటన ఎంత చుసిన మక్కువ పోదు
నిన్ను గూర్చి రాయ భాష సరిపోదు
నీపై అభిమానం మాత్రం చచ్చిన పోదు

4 వ్యాఖ్యలు: