5, నవంబర్ 2012, సోమవారం

నీ తోడూ కావాలి
అందని తీరాలలో జాబిలిల  నీవు
చీకటి లో మిణుగురుల  నేను
అయినా, యీ మనసు నిన్నే కోరుతుంది
నా ప్రమేయం లేకుండా
నా ఉహ నిన్ను చేరుతుంది
నీవు నడిచే నేలను ముద్దాడి
నేను పొందే ఆనందం అనంతం
నీ జడనుండి రాలిన మల్లె తీసుకుని
నా మనసు నిన్ను చేసుకుంటుంది తన సొంతం
నీ నిశ్చ్వాసలో గాలి నా ఉపిరి కావాలని
నిన్ను వెంబడిస్తూ నీ నిడనయి  పోతాను
రూపు లేని ప్రేమకు నే జాడనయి పోతాను
నీపై ప్రేమ మొదలు
ఉహల్లో నిన్ను చేరటానికి
ఒంటరి తనం నా తోడుగా మారింది
ప్రతి రాత్రి నా వైపు నిదురే రానంది
ఎ దేవుడయిన వరమిస్తానంటే
నీ కను పాపగా నన్ను చేయమంటాను
యింకేమి వద్దంటాను
ఎప్పుడు దొరికే నీ తోడూ కన్నా
యింకేం కావాలంటాను !
6 వ్యాఖ్యలు: