6, మే 2009, బుధవారం

నిజాయితీ నీవెక్కడ ?

కూలి పనికి వెళ్లి అయ్యా
కూడబెట్టిన డబ్బు
కొట్టు కెళ్ళినప్పుడు మిగిలితే
పాత చీరలో అమ్మ దాచిన చిల్లర
ఉడ్చుకెళ్ళి ఉద్యోగానికై
దరఖాస్తు పెట్టాను
నా వారి కడుపు కొట్టాను

పగలంతా మట్టిపురుగాయి
రాత్రంతా గుడ్డిదిపం వద్ద
వెలుతురు పురుగాయి
పుస్తకాలు తోలిచేశాను
నా నిద్రను, అలసటను
అమ్మ నాన్నల అశాలకై బలి చేశాను

పరిక్ష సమయం వచ్చేసింది
పట్నం వెళ్లి కొడుకు
పరీక్షా రాయాలని
అప్పు కావాలని నాన్న తిప్పలు
చివరికి చెల్లి కాలి పట్టాలు
నా ప్రయాణానికి కరిగి పోయాయి
ఆవేళ నా చెల్లి కన్నీరు
ప్రవాహమై నన్ను ముంచేసిన బాగుండు

నా తల్లి పూజలు పాలించాయి
నా కష్టానికి చివరికి ఫలితం దక్కింది
నాకు మొదటి స్థానం వచ్చింది
ఆవేళ నా తల్లి అనందం ముందు
ఎ సముద్రం పనికి రాదేమో
నా తండ్రి గర్వం ముందు
ఎవరెస్టు ఎత్తు కాదేమో
నా చెల్లి ఉషారు ముందు
ఎ ప్రవాహం కోరగాదేమో

ఇంటర్వులో అన్నింటికీ
సమాదానం చెప్పాను
తెలివయిన వాణ్ని అని
పొగడ్తలు పొందాను, కాని
బల్లకు మొలిచిన చేతులు
నా కొచ్చే కొలువును వేలం వేశాయి
డబ్బున్న పశువులు గాలం వేశాయి
నన్ను మెడపట్టి బయటకు తోశాయి

నా తండ్రి కష్టానికి ఫలితం ఎక్కడ?
నా తల్లి అశాలకు ప్రాణం ఎక్కడ?
నా చెల్లి త్యాగానికి అర్థం ఎక్కడ?
నా చదువుకు సార్థకత ఎక్కడ?
ఓ నిజాయితీ నివెక్కడ?

4 వ్యాఖ్యలు: