30, ఏప్రిల్ 2009, గురువారం

జీవితం !!

జీవితమంటే ఓ రోజులో సగం రోజు
పుట్టుక సుర్యోదయమంత అందమయినది
బాల్యం ఉదయమంత ఆహ్లాదకరమయింది
యవ్వనం ప్రాతః కాలమంత ఉషారయింది
నడివయస్సు మద్యహ్నమంతా కరుకయింది
వృద్ధాప్యం సాయంత్రమంత ప్రశాంతమయింది
మరణం సుర్యస్తామయమంతా అందకారమయింది
యింతటిదే జీవితం-ఓ రోజులో సగం


2 వ్యాఖ్యలు: