13, ఫిబ్రవరి 2009, శుక్రవారం

క్షణం !నిన్ను చూసిన క్షణం-నా ఉపిరి ఆగింది
నీతో మాటాడిన క్షణం-నా గుండె వేగం పెరిగింది
నీతో కలిసి నడిచిన క్షణం-నా ఎద గాలిలో తేలియాడింది
నీతో గడిపిన ప్రతి క్షణం-నా మనసు అనందం లో మునిగింది
నిన్ను తాకిన క్షణం-నా తనువు తనను తానె మరిచింది
నిన్ను కలలో చుసిన క్షణం-నా కనులు తరించాయి
ని ప్రేమలో ప్రతి క్షణం బ్రతకాలనుకున్న నా హృదయం
నివు కాదన క్షణం కుప్ప కూలింది!
క్షణం లో నా బ్రతుకు నెల వాలింది

2 వ్యాఖ్యలు: