13, ఫిబ్రవరి 2009, శుక్రవారం

క్షణమయిన చాలు

దినమంతా నిన్ను గూర్చి ఆలోచిస్తూ
ప్రతిక్షణం నిన్నే తలుస్తూ
గడిపేస్తున్నాను
నా మనసులో నిలుపుకున్న నీ  రూపంతో
ఉసులాడుతున్నాను
ని ప్రేమే ఉపిరిగా బ్రతుకుతున్నాను
విరిసిన పూవులలో నీ  నవ్వును
కురిసే మంచులో నీ  మనసును
నా హృదయ నేత్రంతొ  దర్శిస్తున్నాను
వీచే గాలిలో ని ఉపిరి కావాలని
నివు నడిచే దారిలో మట్టినయిన కావాలని
పరి తపిస్తున్నాను
నీటి బిందువయిన కాకపోతిని
నీలో కలిసి పోవటానికి
మల్లె తిగనయిన కాకపోతిని
నా ప్రేమను పుళ్ళుగా నికివ్వటానికి
నీడలా నిన్ను వెంటడుతున్నాను
నీ మనసులో నిలవటానికి
నీ  ప్రేమ క్షణమయినా చాలు
నీ  ఆత్మీయత అర నిమిషం చాలు
యీ జీవితమంతా క్షణక్షణం
అ మదుర క్షణం తలుస్తూ గడిపేస్తాను
ఆ అరనిమిశాన్నే ఆనందంగా మలచుకుంటాను

క్షణం !నిన్ను చూసిన క్షణం-నా ఉపిరి ఆగింది
నీతో మాటాడిన క్షణం-నా గుండె వేగం పెరిగింది
నీతో కలిసి నడిచిన క్షణం-నా ఎద గాలిలో తేలియాడింది
నీతో గడిపిన ప్రతి క్షణం-నా మనసు అనందం లో మునిగింది
నిన్ను తాకిన క్షణం-నా తనువు తనను తానె మరిచింది
నిన్ను కలలో చుసిన క్షణం-నా కనులు తరించాయి
ని ప్రేమలో ప్రతి క్షణం బ్రతకాలనుకున్న నా హృదయం
నివు కాదన క్షణం కుప్ప కూలింది!
క్షణం లో నా బ్రతుకు నెల వాలింది